Statut

Statut
Stowarzyszenia KAT Dobczyce

I. Przepisy ogólne
II. Cele i sposoby działania
III. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
IV. Struktura organizacyjna
A. Władze
B. Walne zebranie
C. Zarząd
D. Komisja Rewizyjna
V. Majątek
VI. Postanowienia końcowe

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie KAT Dobczyce jest apolityczną organizacją pozarządową powołaną do udziału w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Stowarzyszenie KAT Dobczyce zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę Prawo o Stowarzyszeniach (z dn. 07.04.1989 Dz. U. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Symbole i nazwa Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą miasto Dobczyce.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym oraz polskim.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
4. Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami tworzyć związek stowarzyszeń.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie twórczości artystycznej,
2. propagowanie kultury,
3. inspirowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych, (oraz) naukowych i gospodarczych związanych z kulturą, nauką, kulturą fizyczną, sportem oraz ochroną środowiska naturalnego,
4. promowanie sztuki, nauki i (jej twórców) ich przedstawicieli,
5. integrowanie środowisk,
6. podejmowanie przedsięwzięć służących samorządności lokalnej, integracji regionalnej i europejskiej, budowaniu społeczeństwa demokratycznego, tolerancji i wielokulturowości,
7. rozwój i zwiększanie aktywności twórczej społeczności lokalnych,
8. działalność popularyzatorska, informacyjna i wydawnicza,
9. utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami społecznymi.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. działalność na rzecz tworzenia, propagowania i rozwoju kultury,
b. upowszechnianie znajomości kultury, tradycji i dorobku intelektualnego Polaków, a zwłaszcza Małopolan,
c. prowadzenie działalności na rzecz kultury, w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych i naukowych (koncertów, wystaw i wyjazdów stażowych, praktyk, odczytów, seminariów, szkoleń, konkursów, festiwali),
d. roztaczanie opieki nad twórcami kultury, przedstawicielami świata nauki i sportu,
e. pozyskiwanie funduszy na udzielanie pomocy twórcom i członkom Stowarzyszenia w formie finansowania projektów artystycznych, stypendiów i nagród,
f. (organizowanie dorocznego salonu artystycznego dla członków Stowarzyszenia,)
g. popularyzację nauki języków obcych,
h. podejmowanie i popularyzację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie aktywności twórczej społeczności lokalnych,
i. publikacje wydawnictw multimedialnych związanych z kulturą, nauką, ekologią i sportem,
j. współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi,
k. współpracę z samorządami lokalnymi w dziedzinach związanych z kulturą, nauką, ekologią i sportem,
l. upowszechnianie wiedzy na temat integracji Polski z państwami europejskimi, w szczególności Unii Europejskiej,
m. prowadzenie wymiany doświadczeń i informacji w zakresie demokracji lokalnej oraz wielokulturowości,
n. pozyskiwanie lokali na potrzeby Stowarzyszenia,
o. przeprowadzanie zbiórek publicznych (zgodnie z Dz. U. RP nr 22 poz. 162 z dn. 15.03.1933),
p. propagowanie idei wolontariatu we wszystkich przedsięwzięciach przez siebie organizowanych,
q. przyznawanie nagród i wyróżnień,
r. informowanie o swojej działalności.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i działalność statutowa odpłatną.

Rozdział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne:
a. obywatele polscy
b. cudzoziemcy
c. osoby prawne lub jednostki organizacyjne
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,
2. Pierwszymi członkami zwyczajnymi są członkowie – założyciele,
3. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego poparty rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
4. Po odmowie przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia zainteresowany może wystąpić do Walnego Zebrania z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie swojej kandydatury. Podjęta decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być:
a. Osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec)
b. Osoba prawna (organizacja polska lub zagraniczna)
2. Członkiem wspierającym nie może być partia polityczna.
3 Członkiem wspierającym można zostać przez:
a. złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę,
b. w takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.
6. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych w §13 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (§ 13 p. 1a).

§ 12

1. Zarząd może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia osobom mającym wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,
c. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
d. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
e. Odwoływania się do Walnego Zebrania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 14

Obowiązkiem członków jest:
a. popieranie celów Stowarzyszenia i aktywny udział w realizacji jego zadań,
b. przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a. śmierci,
b. wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
c. skreślenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące po uprzednim pisemnym upomnieniu,
d. wykluczenia z powodu nie uczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia,
e. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,
f. działania na szkodę Stowarzyszenia,
g. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci utraty praw publicznych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt.: c-f Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

A. Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia trwa 3 lata, ale zawsze do 30 czerwca roku w którym upływa kadencja.
3. Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zebraniu bezwzględną większością głosów.
4. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczny kandydatów. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyborów.
5. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia.

§ 17

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybory odbywają się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, że wybory Prezesa oraz Zarządu dokonywane są bezwzględną większością głosów.
3. W wypadku braku quorum, o którym mowa w ustępie 2, wybory mogą odbyć się w drugim terminie w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Drugi termin wyborów może być wyznaczony po upływie godziny (przy braku quorum nie można odwołać członków władz).
4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania.
5. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu władzy lub przez jej przewodniczącego.
6. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
7. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
a. ustania przynależności do Stowarzyszenia,
b. zrzeczenia się mandatu,
c. wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
8. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku, gdy:
a. bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych zebraniach danego organu,
b. bez ważnych przyczyn nie biorą udziału przez co najmniej 6 miesięcy w powierzonych im pracach.
9. Wygaśnięcie mandatu członka władz Stowarzyszenia stwierdza ten organ władz, którego członkiem był zainteresowany.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia, ich skład osobowy jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymania głosów w wyborach. Włączyć można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej statutem.
§ 18

1. Kolegialne władze Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu podlegają uchyleniu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy statutu stanowią inaczej.
5. Jeżeli do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów, to uchwała jest przyjęta, jeżeli liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw.
6. Jeżeli do podjęcia uchwały (dokonania wyboru) statut lub regulamin wymaga bezwzględnej większości głosów to uchwała jest przyjęta (kandydat wybrany), jeżeli za uchwałą lub wyborem oddano ponad połowę wszystkich głosów.
7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że głosowania tajnego zażąda 1 osoba spośród obecnych na posiedzeniu lub że zarządzi je przewodniczący obrad.

B. Walne Zebranie

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
4. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i wyboru władz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd dla realizacji zadań określonych w § 24 statutu.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu zaproszeni goście.

§ 21

1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać do Zarządu na piśmie wnioski związane z przeprowadzeniem Walnego Zebrania w terminie co najmniej tygodnia przed datą Walnego Zebrania. Po tym terminie wnioski zostają rozpatrzone w trybie wolnych wniosków.
3. W wypadku braku quorum, o którym mowa w pkt. 1, Zarząd może zwołać Walne Zebranie w drugim terminie po upływie godziny, informując o tym w tym samym piśmie, co w pierwszym.

§ 22

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt. 2 i 3 (z wyjątkiem § 17 pkt 3.)
2. Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie w obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia, większością co najmniej 2/3 głosów.
3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie,
5. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie oraz regulaminu Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, a także regulaminu prac Zarządu.
6. Wybór:
a. Prezesa,
b. członków Zarządu,
c. członków Komisji Rewizyjnej
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpatrywanie odwołań od ustania członkostwa.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Prezes lub Zarząd w uzasadnionych przypadkach:
a. z inicjatywy Zarządu,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

C. Zarząd

§ 25

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 26

1. Zarząd może liczyć od 5 do 7 członków, wybranych na Walnym Zebraniu. Liczbę członków Zarządu, tryb ich wyboru oraz uzupełnianie jego składu określa regulamin Walnego Zebrania.
2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące.

§ 27

1. Do zadań Zarządu należą:
a. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b. Określanie szczegółowych kierunków działania,
c. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
d. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
e. Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie,
f. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
g. Uchwalanie regulaminów, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania,
h. Podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych,
i. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w zakresie spraw gospodarczych,
j. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
k. Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia oraz przyznawanie nagród,
l. Dokonywanie wiążącej wykładni statutu oraz uchwał Walnego Zebrania,
m. Tworzenie i likwidacja biura Zarządu,
n. Podejmowanie uchwał i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
o. Informowanie o działalności Zarządu,
p. Przygotowanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania z kadencji.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. Przewodniczy im Prezes lub z jego upoważnienia Zastępca.

§ 28

Zarząd wybiera ze swego składu, na wniosek Prezesa w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów zastępcę Prezesa.

§ 29

1. Do zadań Prezesa należy:
a. kierowanie Stowarzyszeniem,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. przewodniczenie Zarządowi.
2. Prezes jest odpowiedzialny za swe działania przed Walnym Zebraniem.
3. Do zadań Zastępcy Prezesa należy:
a. kierowanie Stowarzyszeniem podczas nieobecności Prezesa,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. przewodniczenie Zarządowi podczas nieobecności Prezesa.

§ 30

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu z pisemnego upoważnienia Prezesa.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu – w tym Prezes.

D. Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie.

§ 32

1. Do Kompetencji Komisji rewizyjnej należą:
d. Kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
e. Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym, nie rzadziej niż raz w roku,
f. Występowanie do Zarządu w wnioskami i uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
g. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Jej członkowie mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących działalności finansowej Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zmianę wysokości składki członkowskiej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 33

Majątkiem Stowarzyszenia są ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, wartości niematerialne i prawne.

§ 34

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a. Składki członkowskie,
b. Dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych,
c. Darowizny, zapisy i spadki osób fizycznych i prawnych,
d. Wpływy z działalności statutowej,
e. Dotacje od organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz innych jednostek zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
f. Dochody z majątku Stowarzyszenia,
g. Dochody z działalności odpłatnej,
h. Środki uzyskane z przeprowadzonych zbiórek publicznych

§ 35

1. Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o budżet uchwalany przez Zarząd na każdy rok kalendarzowy.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia.

§ 36

Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości wyłącznie na cele działalności statutowej.

§ 37

Za zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§ 38

Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowaniu (z wyjątkiem § 17 pkt. 3).

§ 39

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania, przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia (z wyjątkiem § 17 pkt. 3).